MAROMAK HARAIK BENÇÃO BA INAN SIRA HOTU IHA MUNDO
.:: 2017 Tinan Sagrada Escritura : Moris Ba Biblia, Iha Biblia, Ho Biblia, No Husi Biblia ::.


Nuticias Detalho

MAROMAK HARAIK BENÇÃO BA INAN SIRA HOTU IHA MUNDO

Image 03

RTKNews,(Edição Segunda-Feira,11/05/2015)Rádio Vaticana-Papa Francisco oferece cumprimentos ba INAN hot-hotu iha loron inan nian, iha mundo tomak hodi dehan:ohin loron nebe ita hotu hanoin fali gratidão no carinho husi inan hot-hotu iha mundo. Papa mos husu atu hot-hotu basa liman ba inan sira nebe presentes iha Praça de S. Pedro no basa liman ida nee, hanesan hakuak ida husi oan ida-idak ba nia inan, ba inan doben sira hotu, sira nebe hela hamutuk ho ita físicamente no sira nebe hela ho ita espiritualmente. Papa Francisco  reflecte kona ba Evangelho Domingo nian, nebe elabora katak: "ida nee mak hau nia ukun fuan sira: imi hadomi malun hanesan Hau hadomi imi",“la iha domin ida nebe boot liu fali ida nebe fo nia-an ba ema seluk” Papa Francisco conclui hodi dehan: liafuan nee bolu ita atu hadomi ema seluk, deseja mos ema seluk nia diak husi hahalok nebe ita halo nudar domin cristão nian. Adaptado husi Ario Taurus.
Komentario :


Prense Komentario :
Naran :
Website :
Komentario
 
 (Hatama kode 6 iha leten)

 

Notisia Seluk

CHAMADA HODI CESSAR-FOGO IHA FUNU IÊMEN NIAN, WAINHIRA LIUTIHA BOMBARDEIO

RTKNews,(edição Terça  Feira 18/10/2016);Dili-SBS World News Radio: ...

ATAQUE CONTRA ACAMPAMENTOS ISIS NIAN, LAOS HO VINGANÇA

RTKNews,(edição Terça  Feira 18/10/2016);Dili-Rádio ...

PRESIDENTE FUNDAÇÃO GRAÇA DEUS RECONHESE RELATÓRIO PESQUIZA NEBE PÚBLICA IHA MÉDIA LALOS

RTKNews,(edição Terça-feira,18/10/2016);Dili– Relaciona ho resultado ...

TIMOR LESTE PERCISA IHA HELICOPTRE NO RO BOOT

RTKNews,(edição Terça  Feira 18/10/2016);Dili-Tersa feira nee (18-10-16) ...

Programa Seluk

RONA NO HALO TUIR

HAU NIA INAN NO MAUN ALIN SIRA MAK; SIRA NEBE RONA NO HALO TUIR MAROMAK NIA LIAFUAN  (Husi ...

“JESUS MAK PAO MORIS”.

Belun Católica doben sira hotu, ohin ita tama ba domingo sanulu resin-sia tempo  ...

“EMA NEBE HAN AI-HAN NEE, NIA SEI MORIS BA NAFATIN”

LEITURA NO REFLEXÃO BA DOMINGO XIX TEMPO COMUM Primeira Leitura Lia hosi Livru Liurai sira ...

HAU MAK AI-HAN MORIS NIAN, EMA NEBE HAKBESIK HAU, NIA SEI LA HAMLAHA TAN; EMA NEBE FIAR IHA HAU, NIA

HAU MAK AI-HAN MORIS NIAN, EMA NEBE HAKBESIK HAU, NIA SEI LA HAMLAHA TAN; EMA NEBE FIAR IHA HAU, ...

IMI BUKA HAU, ...TAN IMI HAN PÃO TOO BOSU DIDIAK

LEITURA BA DOMINGO XVIII TEMPO (COMUM) BAIBAIN. Primeira Leitura: Lia housi Livro Êxodo (Ex ...

Hit Counter

Visita Ohin Loron : 667
Total Visitor : 1325393
Hits Ohin Loron : 1781
Total Hits : 9656574
Online Hela : 18