.:Radio Timor Kmanek Lian Nain Feto
.:: 2017 Tinan Sagrada Escritura : Moris Ba Biblia, Iha Biblia, Ho Biblia, No Husi Biblia ::.


Album Completo